De praktijk


Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling.

In het dossier worden eveneens gegevens opgenomen zoals uw persoonsgegevens.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Privacy en uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats

• Uw geboortedatum

• De datum van de behandeling

• Een korte omschrijving van de behandeling en de code van de behandeling

• De kosten van het consult


Geheimhoudingsplicht

Ik heb net zoals de huisarts of andere behandelaars een geheimhoudingsplicht en ga zorgvuldig om met uw behandeling en gegevens.


Samenwerking reguliere en/of  complementaire zorgaanbieders

Ik zie  en waardeer de kwaliteiten van de reguliere hulpverlening en van de complementaire zorg, zoals klassieke homeopathie. Ik werk graag samen met andere hulpverleners om de behandeling optimaal vorm te geven. Contact met andere betrokken hulpverleners zal alleen plaats vinden op jouw verzoek. Op dit moment is de ervaring van de meeste patienten dat de reguliere hulpverlening en de complemantaire zorg veelal twee gescheiden werelden zijn. Wanneer ik een bijdrage kan leveren om de samenwerking in het belang van de patient te vergroten, doe ik dat graag. Verwijzers en andere geïnterseerde hulpverleners kunnen contact met mij opnemen om kennis te maken en eventueel te kijken naar samenwerkinsgvormen. 


Nederlandse Vereniging Klassiek Homeopaten een kwaliteitskeurmerk

De praktijk is aangesloten bij de Nederlanse Vereniging Klassiek Homeopaten, NVKH. Om daarbij aangesloten te zijn moet de klassiek homeopaat een gedegen 6 jarige beroepsopleiding hebben gevolgd. Door de NVKH wordt de kwaliteit van behandeling gegarandeerd. De NVKH stelt hoge kwaliteitseisen aan de homeopaat en de praktijk wat betreft nascholing, praktijkvoering en waarneming.


Klachten over de behandeling

Als homeopaat / therapeut doe ik er alles aan om u op een goede en respectvolle manier

hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het

is fijn als u die onvrede met mij bespreekt. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Heeft u hierbij hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan kunt u terecht bij de beroepsvereniging NVKH en de RBCZ (registratiecode: 170446R). Wilt u de klacht officieel melden dan verwijs ik u naar de internetpaginahttps://www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling.


Afspraken annuleren

Wanneer je een afspraak wilt verzetten of annuleren, doe dit dan uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de afspraak. Afspraken die korter dan 2 werkdagen voor de gemaakte afspraak worden geannuleerd, worden voor de helft van de consultprijs in rekening gebracht. Wanneer iemand niet verschijnt op dag van de gemaakte afspraak wordt het consult volledig in rekening gebracht, omdat ik dan 1-1,5 uur voor de patient heb gereserveerd in mijn agenda. 

Privacy wetgeving en informatie

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese wet

GDPR “Europese General Data Protection Regulation” in werking. In Nederland is dat beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").


Hiernaast onder 'Uw Privacy' staat beschreven welke gegevens ik nodig heb om voor uw behandeling of de behandeling van uw minderjarig kind en voor mijn administratie.  Uw toestemming daarvoor is onderdeel van de behandelingsovereenkomst of zal aan de bestaande behandelingsovereenkomst worden toegevoegd.


Nadere informatie kunt u vinden via de volgende links: